Wersja polska
english
rosyjski

Nawozy rolnicze

PULAN® - SALETRA AMONOWA

Charakterystyka produktu

Saletra amonowa otrzymywana jest na drodze  neutralizacji 54,5 56% kwasu azotowego gazowym amoniakiem. Reakcja jest silnie egzotermiczna, ciepło reakcji wykorzystane jest do zatężenia roztworu saletry do stężenia ok. 95%. Końcowe zatężanie roztworu odbywa się za pomocą pary o ciśnieniu 1,4 MPa doprowadzonej z zewnątrz Wydziału. Granulacja stopu saletry amonowej odbywa się metodą wieżową. Saletra  amonowa oferowana jest w postaci białych lub lekko kremowych granulek. Produkt  niepalny,  stabilny  w normalnych warunkach przechowywania i użytkowania. Nawóz higroskopijny, wodne roztwory azotanu amonowego mają odczyn lekko kwaśny, wykazują własności korodujące w stosunku do większości metali.

Saletra amonowa produkowana jest z  dodatkiem azotanu magnezu, co znacząco wpływa na jej walory nawozowe (wzbogaca glebę dodatkowo w magnez - pierwiastek niezbędny do rozwoju roślin oraz spełnia wysokie wymagania Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa w transporcie i stosowaniu). Saletra amonowa oprócz magnezu zawiera antyzbrylacz, preparat nieszkodliwy dla środowiska.  Dodatki  te  całkowicie eliminują zbrylanie granulek, co ułatwia wysiewanie nawozu.

Parametry jakościowe

Saletra amonowa  produkowana w Zakładach Azotowych „ Puławy” S.A. jest wyrobem o wysokiej jakości. Spełnia w pełnym zakresie wymagania jakościowe zawarte w:

             PN-C-87054: 2000 „Nawozy sztuczne. Prosty nawóz azotowy o wysokiej  
               zawartości azotu zawierający azotan amonu - Saletra Amonowa”,

             Ustawie z dnia 26 lipca 2000 r  „O nawozach i nawożeniu” ( Dz. U.  z dnia 24
               października 2000 r wraz z późniejszymi zmianami),

             Rozporządzeniu WE NR 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
               Europejskiej.

Najwyższa jakość  nawozu jest udokumentowana następującymi  certyfikatami:

             Certyfikat (nr Q/13/20001/07/PC) wydany przez Polskie Centrum Badań i 
               Certyfikacji S.A. uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem jakości Q.

             Certyfikat dla saletry amonowej nawozowej wystawiony przez akredytowane 
               laboratorium  Unii Europejskiej potwierdzający pozytywny wynik testu
               odporności na przenoszenie detonacji przeprowadzonego zgodnie z 
               wymaganiami Rozporządzenia WE NR 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i 
               Rady Unii Europejskiej,

Wymagania szczegółowe

Szczegółowe wymagania (W/g  Rozporządzenia  WE NR 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej) dla  saletry amonowej przedstawia niżej zamieszczona tabela:

SALETRA

 

Pakowanie

Saletra amonowa jest pakowana i przekazywana do obrotu wyłącznie w opakowaniach zabezpieczających nawóz przed zawilgoceniem. Opakowania posiadają oznakowanie identyfikujące wyrób zgodne z Ustawą z dnia 26 lipca 2000 r „o nawozach i nawożeniu”
( Dz. U.  z dnia 24 października 2000 r wraz z późniejszymi zmianami).

Rodzaje opakowań

  • worki polietylenowe  a’ 50 kg zamykane przez zgrzewanie,
  • worki  polietylenowe a’ 25 kg zamykane przez zgrzewanie,
  • kontynery elastycznych typu big-bag  a’ 500 kg.

Dopuszcza się inny rodzaj  opakowań  zabezpieczający  produkt  przed zmianą jakości oraz  inny  sposób  oznakowania  zgodnie  z  wymogami odbiorcy.

Transport

Saletrę amonową należy przewozić zgodnie z ogólnymi przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym.

Zastosowanie

Saletra amonowa jest uniwersalnym, granulowanym nawozem azotowym o szybkim i trwałym działaniu. Zawiera ok. 34 % azotu (ok.17% w formie amonowej i ok. 17% w formie azotanowej). Może być stosowana na wszystkie gleby,  pod wszystkie rośliny,  przedsiewnie i pogłównie.

Warunki przechowywania

Saletrę amonową należy przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych zabezpieczonych od strony podłoża przed przenikaniem wilgoci. W jednym pomieszczeniu magazynowym nie należy przechowywać więcej niż 300 t saletry amonowej.

Saletrę amonową w opakowaniach nie przekraczających 50 kg należy przechowywać w stosach złożonych najwyżej z dwunastu warstw, kontenery elastyczne z nawozem o masie nie przekraczającej 500 kg najwyżej w dwóch warstwach, o masie powyżej 500 kg w jednej warstwie zachowując minimalne odległości:

  • od ściany budynku - 0,2 m,
  • od źródła ciepła - 1,5 m,

W  magazynie saletry amonowej niedopuszczalne jest palenie tytoniu, prowadzenie prac spawalniczych, posługiwanie się otwartym płomieniem oraz przechowywanie materiałów, które mogą reagować z saletrą amonową lub są palne, takie jak środki ochrony roślin, tlenki metali, sproszkowane metale, alkalia, kwasy, chlorki, siarczki, azotyny, chromiany, nadmanganiany, węgiel, drewno, słoma, materiały pędne, oleje, smary.
Saletry amonowej nie należy przechowywać pod wiatami i na składowiskach.

Środki ostrożności

Warunki, których należy unikać:

  • podgrzania powyżej 170°C  (rozkład do toksycznych gazów, powyżej temperatury 450°C rozkładowi towarzyszy silny wybuch),
  • zanieczyszczenia przez niekompatybilne materiały (patrz: warunki przechowywania)
  • zbędnej ekspozycji na warunki atmosferyczne,
  • bliskości źródeł ciepła lub ognia,
  • spawania urządzeń lub instalacji bez uprzedniego przepłukania w celu usunięcia całej ilości nawozu.

Źródło: ZA PUŁAWY

Konkurs